2002.11.10 Amyntas-ErmisSximatariou 64-56 fyllo (529 x 771)